dinsdag 27 oktober 2009

95 stellingen

Ik ben nog bezig met het artikel over 2012 en aliens, maar er kwam vandaag iets tussendoor. De groep achter het foldertje "Evolutie of Schepping" heeft namelijk weer eens een hobby-project: 95 stellingen. Hierin worden 95 bezwaren tegen de evolutietheorie opgesomd, die samen zouden moeten bewijzen dat evolutie niet kan kloppen.

Dit is een klassiek voorbeeld van een debatteer-techniek waarbij zoveel mogelijk bezwaren worden geuit in een zo kort mogelijke tijd. De opponent zal nooit al deze bezwaren binnen de beschikbare tijd kunnen weerleggen, zodat in de ogen van een argeloze toeschouwer deze het debat lijkt te hebben verloren.

Toch is Erik van .god.voor.dommen begonnen met een serie van weerleggingen van de 95 stellingen. Ik wens hem veel succes. Zoals hij zelf al aangeeft zal hij heel wat meer tekst nodig hebben om de stellingen te weerleggen dan nodig was om ze te poneren. Hij is in ieder geval redelijk voortvarend begonnen.

Ikzelf geef de voorkeur aan een andere aanpak. Er is namelijk een verdediging tegen deze spervuur-tactiek. De website TalkOrigins heeft al jaren een lijst met veelgebruikte claims can creationisten. Sommige beweringen kwamen zo vaak voor in debatten dat men besloten heeft ze te categoriseren en te nummeren en te voorzien van antwoorden. Bij een eerste vluchtige blik op de 95 stellingen vermoedde ik al dat ik veel van deze stellingen op deze lijst terug zou vinden. Als dat zo is, dan toont dat aan dat het hier inderdaad gaat om de spervuur-tactiek, waarbij een hoog aantal argumenten de plaats moet innemen van argumenten van enige kwaliteit en originaliteit.

Laat ik eens proberen of dat klopt:


 1. De verandering van levende wezens verdergaand dan hun soortgrens (macro-evolutie) door de vorming van nieuwsoortige organen of structuren werd nog nooit waargenomen en is absoluut onbewezen. → CB901


 2. Onderzoek brengt steeds meer onsystematisch verdeelde kenmerken van levende wezens aan het licht, zodat de hypothese van een stamboom van de soorten als weerlegd moet worden beschouwd. → CB822


 3. Voor de opbouw van niet reduceerbaar complexe systemen, zoals zij in de levende wezens voorkomen, is geen mechanisme bekend. → CB200


 4. In ongeveer 19 miljoen wetenschappelijke publicaties werden van 453.732 gedocumenteerde mutaties slechts 186 als voordelig ingedeeld, waarbij bij geen enkele een toename van genetische informatie plaatsvond. → CB101, CB102


 5. De bekende evolutiemechanismen mutatie, selectie, genoverdracht, combinatie van gensegmenten, genduplicatie en andere factoren zijn niet toereikend om nieuwe bouwplannen en functies te verklaren. → CB101.2


 6. De werkverdeling en wederzijdse afhankelijkheid van vele planten- en diersoorten in een ecosysteem (biodiversiteit) weerspreekt de voorstelling van een stapsgewijs ontstaan. → CB630


 7. Symbiose en slaafs gedrag van verschillende planten en dieren kunnen middels de bekende mechanismen van evolutie niet verklaard worden. → CB630 (dit is eigenlijk hetzelfde punt als de vorige stelling)


 8. Meer dan 3.000 kunstmatige mutaties bij de vruchtvlieg Drosophila melanogaster sinds 1908 hebben geen nieuwe, voordelige bouwplannen tot stand gebracht; de vruchtvlieg bleef altijd een vruchtvlieg. → CB910.1


 9. In toenemende mate blijkt, dat grote delen van het zogenaamde Junk-DNA, die men tot voor kort als "evolutionair afval" omschreef, wel degelijk bepaalde functies vervullen. → CB130


 10. Nieuwe onderzoeken maken aannemelijk, dat zogenaamde pseudogenen, die lange tijd als functieloos beschouwd werden, wel bepaalde functies hebben. → CB130 (min of meer hetzelfde als het vorige punt)


 11. De hoop in homeotische genen (stuurgenen) de sleutelgenen voor macro-evolutionaire processen gevonden te hebben, bleef onvervuld. → eindelijk eentje die niet op de lijst staat! Geen idee chter wat ze hiermee denken aan te kunnen tonen.


 12. Rudimentaire organen (halfklare of functieloze) organen zijn geen waardeloze overblijfselen van een ontwikkeling naar boven: De meeste van deze organen hebben een concreet nut, andere tonen degeneratie. → CB360, CB360.1


 13. Hoewel het biogenetisch principe van Ernst Haeckel (1834-1919) reeds gedurende zijn leven als vervalsing werd ontmaskerd, vindt men het tegenwoordig nog in veel schoolboeken! → CB701, CB701.1


 14. In veel schoolboeken worden getalsmatige veranderingen in de populaties van de peper- en zoutvlinder als voorbeeld voor evolutie beschreven. Hierbij kan niet eens van micro-evolutie gesproken worden. → CB910.2


 15. Alle DDT-resistente insecten zijn genetische varianten, die altijd al hebben bestaan en die altijd al tegen dit insecticide bestand waren. → CB110


 16. Het feit, dat bacteriën tegen antibiotica resistent kunnen worden, is geen voorbeeld voor ontwikkeling naar boven, omdat de mutaties, die daartoe leiden, in de regel een verlies van informatie in het genoom tot gevolg hebben. → CB102 (min of meer hetzelfde als stelling nummer 4)


 17. Het hiaat (stilstand) in het fossielenverslag toont aan, dat geen nieuwe vormen en organen ontstaan en dat de basissoorten in wezen gedurende de gehele geschiedenis van de aarde onveranderd zijn gebleven. → CB901.2


 18. Opdat een levend wezen een fossiel kan worden, moet het snel met sedimenten overdekt en van de lucht afgesloten worden, omdat het anders bederft of verrot. → CC363


 19. De overgangen (missing links) van vissen naar amfibieën, van amfibieën naar reptielen en van reptielen naar vogels en zoogdieren zijn ook na 150 jaar fossielenonderzoek niet gevonden. → CC212, CC213, CC214, CC215


 20. De zogenaamde cambrische explosie (het gelijktijdig optreden van de meeste soorten) weerspreekt de theorie, dat de levende wezens gemeenschappelijke voorouders hebben. → CC300, CC301


 21. Omdat door de natuurlijke erosie de continenten na 10 miljoen jaar tot op zeeniveau zouden zijn afgesleten, zouden zich op het vasteland geen steenlagen meer kunnen bevinden, die fossielen bevatten. → CD501


 22. De grootte van verschillende rivierdelta's toont aan, dat de rivieren hoogstens sinds enige duizenden jaren in de zee stromen, hetgeen een naar men zegt sinds miljarden jaren durend proces volstrekt weerspreekt. → CD210, CD220


 23. Bij de uitbarsting van de vulkaan Mount St. Helens in het jaar 1980 zijn geologische formaties ontstaan, die in hoge mate overeenstemmen met diegenen, die in een naar men zegt vele miljoenen jaren durend proces zouden zijn ontstaan. → CH581.1


 24. De eigenschappen van de sedimentlagen, die zichtbaar en voor onderzoek toegankelijk zijn, getuigen van korte en intensieve afzettingsprocessen. → CD220.1


 25. De laaggrenzen van geologische formaties vertonen in de regel geen of slechts in geringe mate oppervlakte-erosie, bioturbatie en humusvorming, hetgeen een hoge ouderdom van de lagen weerspreekt. → CD620


 26. Polystrate fossielen, dus boomstammen en fossiele dieren, die zich over meerdere geologische lagen uitstrekken, weerspreken een langzaam ontstaan van deze lagen. → CC331


 27. Het bestaan van zogenaamde levende fossielen doet gerechtvaardigde twijfel over de gangbare interpretatie van het fossielenverslag rijzen. → CB930


 28. Vondsten van menselijke gebruiksvoorwerpen in de aardlagen, die ouder zijn dan 2 miljoen jaar, doen vragen rijzen over de betrouwbaarheid van de conventionele tijdtafels. → CC130


 29. De levensvatbare microben, die men vaak in oude zout- en steenkoollagen vindt, kunnen onmogelijk tot 500 miljoen jaar oud zijn. → Hey, nog een nieuwe. Misschien dat ik daar later nog eens apart naar kijk. Voorlopig hou ik het bij deze opmerking: het is inderdaad mogelijk dat deze bacteriën inderdaad geen 500 miljoen jaar oud zijn. Dat wil nog niet zeggen dat de aardlagen geen 500 jaar oud zijn.


 30. Nieuwe inzichten omtrent micro-evolutionaire soortenvorming (ondersoorten vorming) tonen, dat de soortenrijkdom van de fossiele zeedieren in het Nusplinger platenkalk in enkele tientallen jaren kon ontstaan. → CD203


 31. Nieuwe waarnemingen en berekeningen maken aannemelijk, dat de bekende granietdiapieren tot wel 100.000 maal snellen zijn ontstaan, dan tot nu toe werd aangenomen. → CD750, CD502


 32. "Vivum ex vivo" (Leven komt uitsluitend van leven) - deze door Louis Pasteur geformuleerde uitspraak is tot op heden niet weerlegd. → CB000


 33. Honderden zogenoemde Miller-experimenten (oersoep simulaties) konden het toevallig ontstaan van leven nog verklaren nog bewijzen. → CB025


 34. Laboratoriumexperimenten tonen, dat een toevallig ontstaan van DNA onder oersoepomstandigheden en zonder de hulp van een matrix (zoals een levende cel die biedt) niet mogelijk is. → CB010


 35. Aangezien zich in een denkbeeldige oersoep met zekerheid ook water bevonden heeft, is het onmogelijk, dat zich daarin lange aminozuurketens of zelfs complete eiwitten (proteïnen) zouden hebben kunnen vormen. → CB035.3


 36. Omdat voor de bouw van een levende cel uitsluitend linksdraaiende aminozuren geschikt zijn, is een toevallig ontstaan van cellen ondenkbaar. → CB040


 37. Er is geen mechanisme bekend, waarmee de correcte opvouwing van proteïnen mogelijk is. → CB010


 38. Een toevallig ontstaan van de juiste adressering van proteïnen in de cel is niet voor te stellen. → CB010


 39. Het mechanisme, dat de productie van proteïnen start en stopt, moet bij elke cel vanaf het begin foutloos zijn. → CB015


 40. Controle mechanismen in de cel werken elke soort overschrijdende ontwikkeling tegen, want het leven is fundamenteel op het behoud van de bestaande proteïnen (stasis) ingericht. → CB902.1


 41. Aangezien de resultaten van verschillende radiometrische meetmethoden bij hetzelfde gesteente systematisch aanzienlijk verschillen, moet bij de meetmethoden en/of hun waardebepaling een systematische fout aanwezig zijn. → CD010


 42. Metingen met een moderne Accelerator Mass Spectrometer (AMS) aan koolstofhoudende materialen zoals grafiet, marmer, antraciet en diamanten tonen een ouderdom van minder dan 90.000 jaar, desondanks wordt hen een vele miljoenen jaren hoge ouderdom toegeschreven. → CD011


 43. In gesteentelagen, die naar men zegt miljarden jaren oud zijn, kan men zirkonen vinden, die op basis van hun heliumgehalte waarschijnlijk slechts 4.000 tot 8.000 jaren oud zijn. → CD015


 44. Naast uranium-238 vervallen 52 andere elementen met een halfwaardetijd van enige microseconden tot enige duizenden jaren eveneens tot lood-206, waarmee in de berekeningen van de conventionele radiometrie geen rekening wordt gehouden. → CD002


 45. Indien men de radioactieve materialen tot op plasmatemperatuur verwarmt, zinkt de halfwaardetijd van bijvoorbeeld uranium-238 van 4,5 miljard jaar naar 2,09 minuten; dit weerspreekt de visie, dat de halfwaardetijden van radioactieve elementen constant zijn. → CF210


 46. De veel voorkomende uranium- en poloniumstralingspatronen in het graniet van het Paleozoïcum-Mesozoïcum verwijzen naar één of meerdere fasen van voorbijgaand versneld radioactief verval. → CF201


 47. De uit het binnenste van de aarde uittredende hoeveelheid helium is slechts 4% van de hoeveelheid, die men op basis van de eveneens uittredende warmte verwacht, hetgeen een ouderdom van de aarde van 4,5 miljard jaar weerspreekt. → CE001


 48. De gemeten continue afname van het aardmagneetveld wijst op een ouderdom van de aarde van minder dan 10.000 jaar. → CD701


 49. Indien de huidige processen van in- en uitvoer van zout in de wereldzeeën 3,5 miljard jaar geduurd zouden hebben, dan zouden de wereldzeeën 56 maal zoveel zout bevatten. → CD221.1


 50. Aan de hand van de hoeveelheid nikkel, die jaarlijks door de rivieren in de zeeën wordt getransporteerd en het huidige nikkelgehalte van de oceanen laat zich berekenen, dat de huidige processen sedert maximaal 300.000 jaar plaatsvinden. → CD221


 51. De bewering, dat er lange tijdsperioden nodig zijn, voor de vorming van olie, steenkool of versteend hout, werd experimenteel weerlegd. → CC361.1


 52. Aangezien er geen mechanisme bekend is, dat uit de zogenaamde singulariteit zou kunnen leiden, is het concept van de oerknaltheorie puur speculatief. → CE420 (Gaat niet over evolutie)


 53. Het ontstaan van sterrenstelsels kan binnen het kader van de oerknaltheorie niet worden verklaard. → (Gaat niet over evolutie)


 54. Ondanks een niet aflatende stroom van beweringen van veel kosmologen is het ontstaan van sterren nog steeds onopgelost. → (Gaat niet over evolutie)


 55. Hoe uit een gas- en stofschijf planeten kunnen ontstaan, is onduidelijk en in hoge mate omstreden. → (Gaat niet over evolutie)


 56. De verschillende oppervlakken van planeten en manen doen twijfel opkomen over de theorie, dat deze allen uit een homogene gas- en stofwolk zouden zijn ontstaan. → (Gaat niet over evolutie)


 57. Een 4,5 miljard jaar oud zonnestelsel is moeilijk voor te stellen, omdat enige planeten "reeds" na 10 miljoen jaar in chaotische banen kunnen geraken. → (Gaat niet over evolutie)


 58. De gemeten verandering van de afstand van de aarde tot de maan is zo groot, dat de maan bij een aangenomen ouderdom van 4,5 miljard jaar ongeveer 3,5 maal verder van de aarde zou moeten zijn verwijderd. → CE110 (Gaat niet over evolutie)


 59. Dat alle vier gasplaneten gelijktijdig ringen hebben, is opmerkelijk, aangezien deze ringen maximaal enkele 10.000den jaren oud kunnen zijn. → CE240 (Gaat niet over evolutie)


 60. In ons zonnestelsel bevinden zich veel minder kortperiodieke kometen, dan men in een miljarden jaren oud planetenstelsel zou verwachten. → CE261, CE261.1 (Gaat niet over evolutie


 61. Er bestaan in onze Melkweg veel minder supernova-restanten, dan in een vele miljarden jaren oude Melkweg zouden zijn te verwachten. → CE401 (Gaat niet over evolutie)


 62. Het systematische verschil in metalliciteit tussen ver verwijderde en nabijgelegen objecten, hetgeen volgens het model der oerknaltheorie zou zijn te verwachten, ontbreekt. → (Gaat niet over evolutie)


 63. De ongelofelijk nauwkeurige fijnafstelling van de verschillende natuurconstanten, die het aardse leven precies mogelijk maken, kan niet het resultaat zijn van blinde toeval. → CI301


 64. De kosmische microgolven-achtergrondstraling is veel gelijkmatiger, dan men volgens de oerknaltheorie verwacht. → CE420 (Gaat niet over evolutie)


 65. De huidige wetenschap onderzoekt onder het paradigma van de evolutie (macro-evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie), waarvan de basisbegrippen niet bewezen kunnen worden. → CA202 (is deze zin eigenlijk wel grammaticaal correct?)


 66. Het gelukt niet, de wereld met zuiver natuurkundige grootheden te verklaren, want men weet niet, waar het natuurlijke ophoudt en het bovennatuurlijke begint. → CA301.1


 67. De evolutietheorie is van filosofische oorsprong (Verlichting, Rationalisme, Naturalisme) en daarom in wezen een religieus dogma met een wetenschappelijk jasje. → CA610


 68. Veel beweringen bij de evolutionaire psychologie blijken cirkelredeneringen of zijn zo vaag en algemeen geformuleerd, dat men hen slechts als geloofwaardig klinkende bedenksels kan beschouwen, die niet te bewijzen of te weerleggen zijn. → CA500, CB990, CA212


 69. De onderbouwing van de macro-evolutie met de combinatie van de factoren toevallige mutatie en noodzakelijke selectie is op grond van toevalsbegrippen per saldo steeds substantieloos, dat wil zeggen zonder zeggingskracht. → CA210


 70. Het causale evolutieonderzoek kan middels proefondervindelijke wetten (beschrijving van berekenbare en voorspelbare gebeurtenissen) onmogelijk een volgens haar eigen theorie toevallige, dus onberekenbare en onvoorspelbare ontwikkeling bewijzen. → CA211


 71. Overeenkomsten (homologe organen) zijn geen bewijs voor afstamming; zij tonen slechts, dat bij de verschillende levende wezens dezelfde basisprincipes worden toegepast. → CB821


 72. De constatering, dat er in de vrije natuur geen half klare ecosystemen bestaan en de meeste levende wezens een bijdrage aan het gemeenschappelijk welzijn van het totale ecosysteem leveren, weerspreekt een toevallige ontwikkeling. → CB630 (hadden we die niet al eens gehad?)


 73. De doelgerichtheid (teleologie) en planmatigheid, die in de ganse natuur herkenbaar zijn, weerspreken het dogma van het toevallig ontstaan van de ontelbare kosmische en biologische structuren. → CI120


 74. De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutieleer niet worden beantwoord. → CA620


 75. De in de natuur voorkomende ondoelmatige schoonheid kan met de naturalistische benadering niet verklaard worden. → (uhm, zei je niet net dat doelmatigheid in de ganse natuur herkenbaar is?)


 76. De in alle levensvormen aangetroffen code staat uitsluitend de conclusie tot een intelligente Auteur/Bron van deze informatie toe. → CB180


 77. Het concept, volgens welke de DNA-moleculen gecodeerd zijn, overtreft alle moderne menselijke informatietechnologieën verregaand en kan zich daarom niet toevallig uit levenloze materie hebben ontwikkeld. → CF003


 78. Het weten, hoe bijvoorbeeld DNA-moleculen kunnen worden geprogrammeerd, is niet voldoende, om leven te laten ontstaan; daartoe is bovendien de vaardigheid noodzakelijk, alle benodigde biomachines te kunnen bouwen. → CB015


 79. Omdat zinvolle informatie in essentie een niet-materiële grootheid is, kan zij niet van een materiële grootheid afstammen. → CB180


 80. De mens is in staat, informatie te scheppen. Aangezien deze informatie van niet-materiële aard is, kan zij niet afkomstig zijn van ons materiële deel (lichaam). → CB180


 81. De bewering, dat het universum alleen uit een singulariteit tevoorschijn gekomen zou zijn (wetenschappelijk materialisme), is in tegenspraak met de niet-materiële grootheid der informatie. → (we vallen wel een beetje in herhaling, niet?)


 82. Omdat alle theorieën van de chemische en biologische evolutie vereisen, dat de informatie alleen van materie en energie afkomstig moet zijn, kunnen wij concluderen, dat al deze concepten fout zijn. → CI010


 83. Uit de informatie volgens natuurwetten in het universum en de profetische informatie van de Bijbel laten zich bewijzen voor het bestaan van God afleiden. → CH110, CH130


 84. De zondvloedverhalen van alle oude culturen op alle vijf continenten getuigen ervan, dat in het verleden daadwerkelijk één of meer gigantische catastrofen hebben plaatsgevonden. → CG201


 85. De overblijfselen (vooral stenen gereedschap) van onze voorouders staan hoogstens enige duizenden jaren menselijke geschiedenis toe. → CC381, CB620


 86. Van de denkbeeldige gemeenschappelijke voorouder van aap en mens ontbreekt nog altijd elk spoor. → CC030, CC040


 87. Om uit een gemeenschappelijke voorouder een mens en een chimpansee te laten ontstaan, zouden minstens 75 miljoen "juiste" mutaties nodig zijn geweest, hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is. → CB144


 88. Het rechtop lopen van de mens benodigt een gelijktijdig gecoördineerde verandering van meerdere eigenschappen in het skelet en de spieren, hetgeen een toevallige, richtingloze ontwikkeling weerspreekt. → CB340 (hoeveel variaties op het irreducible complexity thema hebben we inmiddels al gehad?)


 89. Het menselijk oog is een niet reduceerbaar complex systeem, dat Darwin reeds als mogelijk bewijs tegen zijn theorie aanvoerde.
  CA113_1, CB301


 90. Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten staat vast, dat de plaatsing van de lichtgevoelige cellen in het menselijk oog in tegenstelling tot vroegere beweringen optimaal is ontworpen. → CB301


 91. Onderzoek van oude talen heeft getoond, dat deze aanvankelijk complexer waren en mettertijd eenvoudiger werden, wat een evolutionaire ontwikkeling naar boven weerspreekt. → CG110, CG111


 92. Onderzoek van zogenaamde bijna-dood-ervaringen toont aan, dat het bewustzijn van de mens onafhankelijk van het lichaam bestaat. → (Gaat niet over evolutie)


 93. De menselijke vaardigheid tot technische en kunstzinnige creativiteit wijst er duidelijk op, dat de menselijke geest zich niet uit materie kan hebben ontwikkeld. → CB420


 94. Geweten en ethiek kunnen zich onmogelijk ontwikkeld hebben in een miljoenen jaren durende genadeloze overlevingsstrijd. → CB411


 95. Het bestaan van het fenomeen liefde is moeilijk te verenigen met de denkbeelden van de evolutietheorie. → CB430Zoals je kunt zien (als je het allemaal echt wil nalezen) zijn het grootste deel van de 95 stellingen inderdaad terug te leiden op de lijst van TalkOrigins. Veel ervan zelfs bijna letterlijk, bij andere is de link wat minder direct duidelijk. En in sommige gevallen gaat de stelling absoluut niet over evolutie, maar bijvoorbeeld over kosmologie, al zijn er in sommige van die gevallen toch antwoorden beschikbaar. Kortom, het zijn voornamelijk standaard argumenten waar deze groep mee komt, waar standaard antwoorden voor beschikbaar zijn. Alleen het hoge aantal stellingen laat het lijken alsof er iets van substantie aanwezig is - en wie gaat er al die stellingen nalopen, als hij of zij geconfronteerd wordt met zulk overweldigend bewijs?

(Ik, blijkbaar...)

Uiteindelijk is er natuurlijk een achterliggende reden dat deze groep deze 95 stellingen op een nietsvermoedend publiek probeert te dumpen: ze geloven dat als ze maar genoeg bewijzen tegen evolutie verzamelen, ze dan automatisch bewijs hebben voor hun eigen geloof. Ik heb daarop maar één ding te zeggen: CA510.1.

25 opmerkingen:

 1. Bedankt voor dit werk! Geweldig om te lezen, maar tegelijk ook pijnlijk voor iedereen die het christelijk geloof en de wetenschap een warm hart toedragen...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kort maar krachtig.

  't Zaakje met die Urkers begint nu wel erg bizarre vormen aan te nemen. Zouden ze blogs, als het uwe, wel eens lezen? Gevalletje cognitieve dissonantie mischien? (http://tinyurl.com/yg36tyc)

  Ondertussen gaan ze wel een beetje de kant op van die gekke Turk Harun Yahya (pseudoniem van Adnan Oktar). Die van de Atlas Of Creation (http://tinyurl.com/ya4auh).

  En zo gaat de strijd voort.
  (http://media.libsyn.com/media/skepticality/063_skepticality.mp3)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geweldig werk!
  Ik was begonnen om precies het zelfde te doen als wat jij hebt gedaan. maar ik was na een tijdje het knip-plak werk zo zat dat ik het maar heb laten zitten. een paar kleine opmerkingen/aanvullingen:

  Stelling 60: waar jij naar verwijst is niet helemaal het zelfde als de stelling. Het is wel terug te vinden op talkorigins.org. Het is een argument van "dr" hovind (dus autofail). Je kunt het vinden onder Young-earth "proof" #3 op deze pagina: http://www.talkorigins.org/faqs/hovind/howgood-yea.html

  stelling 85: De overblijfselen (vooral stenen gereedschap) van onze voorouders staan hoogstens enige duizenden jaren menselijke geschiedenis toe.

  Dit was precies 1 minuut zoekwerk:

  Oldowan, (…), is de naam van het type van de oudste stenen werktuigen ter wereld.(…) De oudste vindplaatsen liggen in Ethiopië - Gona (2,5 miljoen jaar oud) en Hadar (2,3 miljoen jaar oud). De oudste Oldowanwerktuigen in Eurazië zijn ca. 1,5 miljoen jaar oud en zijn gevonden in Georgië, waar ze gemaakt werden door Homo ergaster.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Oldowan

  Het is maar wat je "enige" noemt.


  90. Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten staat vast, dat de plaatsing van de lichtgevoelige cellen in het menselijk oog in tegenstelling tot vroegere beweringen optimaal is ontworpen.

  Wij hebben een blinde vlek. het is maar wat je optimaal noemt.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Blinde_vlek_(biologie)

  En omdat inktvissen, doordat hun oogzenuw op een betere plaats zit, deze blinde vlek niet hebben, kunnen we dan zeggen dat god inktvissen beter heeft ontworpen?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hier zijn ze ook bezig met een soort kritiek op de 95 stellingen
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=28&t=7050

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Pittig en Hmmm: dank voor de bijval.

  @lexx:
  bedankt voor de aanvullingen, al ging het me er hier vooral om aan te tonen dat het grootste deel van de 95 stellingen ouwe meuk is, niet om ze in detail te bespreken. Misschien dat ik er later nog wel een paar afzonderlijk bespreek. Eerst even bijkomen van het knip- en plakwerk :)

  Wat betreft stelling 60, als je doorklikt naar hun uitgebreide beschrijving, zie je dat ze wel degelijk de uitspraak doen dat alle kort-periodieke kometen inmiddels verdwenen zouden moeten zijn. CE261 gaat daar over. Misschien moet ik CE261.1 ook maar toevoegen voor stelling 60, want ook hier doen ze een bewering over die tot het standaard-repertoire hoort.

  @tsok45: bedankt voor de link. Ik zag dat je daar zelfs dit artikel al gepromoot had, dank je :)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Deen,

   Kun je me de volgende vraag eens beantwoorden aub?

   Hoe ontstond seksuele voortplanting?

   Aseksuele reproductie geeft tweemaal zoveel reproductief succes (‘geschiktheid’) dan seksuele reproductie; hoe kon de laatste dan ooit genoeg voordeel verwerven om geselecteerd te worden? En hoe konden louter chemie en fysica het aanvullende apparatuur uitvinden dat terzelfdertijd nodig zijn (niet-intelligente processen kunnen niet plannen voor toekomstige coördinatie van mannelijke en vrouwelijke organen)?

   Met vriendelijke groeten,
   Johan P

   Verwijderen
  2. @Johan: heb je al eens op internet gezocht? Er zijn talloze introducties en overzichten te vinden. In het kort: ja, seksuele voortplanting heeft nadelen, maar ook voordelen, zoals meer genetische variatie door mixen, of betere bescherming tegen schadelijke mutaties (als een gen van één van je ouders kapot is, dan heb je altijd nog een werkende kopie van je andere ouder), etc.

   Die "aanvullende apparatuur" en "mannelijke en vrouwelijke organen" hoefden helemaal niet uitgevonden te worden of gepland. Seksuele voortplanting komt al voor bij ééncelligen, dus al die organen zijn niet eens noodzakelijk. Dat ze toch bestaan (in meercelligen) en min of meer op elkaar afgestemd zijn is simpelweg het gevolg van het feit dat deze organen zij aan zij geëvolueerd zijn. Als, om wat voor reden dan ook, het mannelijke geslachtsoorgaan van een soort evolueert, dan moet het vrouwelijke wel mee-evolueren - en andersom, natuurlijk. Zolang een zekere variatie is toegestaan (wat duidelijk het geval is, zie bijvoorbeeld de variatie bij mensen) en zolang de verandering maar langzaam is, dan is dit geen probleem.

   Verwijderen
 6. Dank voor al het werk. Ik was niet verder gekomen dan kruisjes, uitroeptekens e.d. te zetten bij een printje...
  Overigens ben ik wel bezig met een serie over het boekje 'Hoe bestaat het', zie mijn site onder 'extra stof'. Ik heb net hoofdstuk 4 gedaan...

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Bedankt voor al dit werk. Ik blijf me afvragen waar de benedengrens van domheid voor deze club zou zijn. Gelukkig geeft alleen het Reformatorisch Dagblad er aandacht aan.
  Het blijft nodig dat ergens de hele weerlegging te vinden is.

  Er is na de door US-creationisten opgestookte herrie over de peper- en zoutvlinder door Michael Majerus vervolg onderzoek gedaan:
  Zie:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Majerus
  met onderaan de pdf en ppt files van zijn peper-en-zoutvlinder onderzoek.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik was zelf ook al begonnen te zoeken op talkorigins, omdat ik ook al vermoedde dat het wederen de oude lijst met 'argumenten' was, maar ik was duidelijk niet zo volharden als jij! Thanks!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. 87.Om uit een gemeenschappelijke voorouder een mens en een chimpansee te laten ontstaan, zouden minstens 75 miljoen "juiste" mutaties nodig zijn geweest, hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is

  Het antwoord op deze stelling geeft niet echt weer hoeveel "veranderingen/mutaties"dan waarschijnlijk wel nodig zijn geweest....kunt u mij aan een voor u acceptabel schatting helpen?
  Ook gaat het antwoord op de stelling voorbij aan het verschil in chromosomen....wat nogal een tamelijke mutatie moet zijn geweest om de soort mens en aap te scheiden.
  Kunt u daar ook wat duidelijkheid in scheppen?

  Siegfried Stahl

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Siegfried Stahl: je vraagt hoeveel mutaties er "nodig" zijn geweest, maar dat is niet de geschikte vraag. Die vraag veronderstelt namelijk dat er een vooropgesteld einddoel (mens en chimpansee) was en dat een andere uitkomst niet aanvaardbaar zou zijn.

  Wat wel beantwoord kan worden is hoeveel verschillen er daadwerkelijk zijn tussen mens en chimpansee. In dit abstract wordt gesproken over 35 miljoen enkelvoudige mutaties en 5 miljoen toevoegingen/verwijderingen. De meeste van deze mutaties zijn overigens neutraal (terwijl stelling 87 net doet alsof het belangrijk is dat je alle mutaties precies goed krijgt).

  Men schat dat er bij mensen zo'n 130 mutaties per generatie optreden. Als de gemeenschappelijke voorouder van chimpansees en mensen zo'n 6 miljoen jaar gelden leefde, en we 20 jaar per generatie rekenen, dan komen we uit op zo'n 39 miljoen mutaties, dus dat klopt verrassend goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Yep dat is hem:
  Humans have only 23 pairs of chromosomes. Human chromosome 2 is widely accepted to be a result of an end-to-end fusion of two ancestral chromosomes.[3][4]

  Widely accepted.....dat is natuurlijk heel mooi dat men het zo eens is met elkaar....want als we dat allemaal vinden dan is het zo ...toch..
  Maar ik zie wat praktische problemen: is dat in één keer gegaan....of over een periode van honderdduizenden jaren....apen met een half vesmolten chromosoom? En zo een type moet dan ook nog een gelijkaardige partner vinden om zich voort te kunnen planten...en hoe heeft een zo afwijkende aap zich in de groep weten te handhaven....kruisingen binnen de diverse apensoorten laten zien dat de groep kruisingen niet accepteert.....en zo zijn er nog wel zaken op te noemen die wat lastig zijn.....kan het zijn dat men wat al te snel het met elkaar eens is omdat men het eigenlijk gewoon graag wil dat het zo gegaan is?

  Maar de wetenschap heeft hier vast ook een goed antwoord op?

  Siegfried Stahl

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik heb zo eens een aantal punten bekeken. Punt 51 praat over de vorming van Coal. Heb even link op link doorgeklikt en dan blijkt dat coal onderandere oud moet zijn omdat daarboven pootafdruken van dino's gevonden worden. Dan moet je dus eerst bewijzen dat dino's ook dadwerkelijk oud zijn en daarvoor moet het leven spontaan ontstaan kunnen zijn. We vervallen hiermee feitelijk in een oude discussie. Het ontstaan van leven druist in tegen de eerste wetten van de Thermodynamica

  Tom

  BeantwoordenVerwijderen
 13. O, pardon...ik heb er nog eentje gevonden waar ik wat vraagjes bij heb..

  Claim CB930:
  Some species, such as the tuatara, horseshoe crab, cockroach, ginkgo, and coelacanth, are "fossil species." They have not evolved for millions of years.
  Source:
  Whitcomb, John C. Jr. and Henry M. Morris, 1961. The Genesis Flood. Philadephia, PA: Presbyterian and Reformed Publishing Co., pp. 176-180.
  Response:
  1.The theory of evolution does not say that organisms must evolve morphologically. In fact, in an unchanging environment, stabilizing selection would tend to keep an organism largely unchanged. Many environments around today are not greatly different from environments of millions of years ago.  Een mooi antwoord op een vervelende kwestie voor de evolutie.....maar dan zouden er dus heel erg veel beesten onveranderd moeten zijn.....en niet alleen dat visje voor de Afrikaanse kust..erger nog, als dit zo is zou het daar in die wateren moeten wemelen van de soorten die eigenlijk als uitgestorven te boek staan/stonden.
  2e puntje is de stelling dat de leefomgeving miljoenen jaren onveranderd zou zijn gebleven..dat staat toch haaks op alles dat evolutieleer heet?

  Siegfried Stahl

  BeantwoordenVerwijderen
 14. 1. Waar komt jouw god vandaan?
  Nu ik:
  Wat zit er achter het einde van het heelal
  Waar komt de aarde vandaan
  Waar komt de zon vandaan
  Waar komt de maan vandaan
  Waar komt het sterrenstelsel vandaan
  Waar komt zuurstof vandaan
  Waar komt eicel zaadcel vandaan
  Waar komt een spier vandaan
  Waar komt een bot vandaan
  Waar komt aarde (grond) vandaan
  Waar komt water vandaan
  Waar komen planeten vandaan
  Waar komen de wetmatigheden vandaan die allemaal in de georganiseerde wereld / heelal
  bestaan ; ui t een oerknal ???
  Waar komen wolken vandaan
  Waar komt elektriciteit vandaan (bliksem) u kunt het verklaren misschien maar waar komt het vandaan
  Waar komt geluid vandaan
  Zoals donder en geluid van wind (u kunt het misschien verklaren dat u het hoort / ziet maar waar komt het vandaan)
  Waar komt wind vandaan
  Hoe is dan de evolutie tot de zon ontstaan
  Hoe is dan de evolutie tot de maan ontstaan
  Hoe is dan de evolutie tot de 24 uurs loop van de wereld ontstaan
  Etc.
  Etc.
  Kan namelijk nog wel even doorgaan zo
  Allemaal uit een oersoepje en toen een knal ?????......hahahahahahahaha

  Ga hier eerst maar eens antwoord op geven dan ga ik dan wel door met vraag 2

  Het gaat namelijk niet om de vraag of ik of u kan bewijzen of GOD wel of niet bestaat het gaat om de aannemelijkheid dat het waarschijnlijker is dat GOD bestaat dan dat Hij niet bestaat.

  m.vr.gr.
  H.M.
  no doubt about the fact that it is more likely that God is true than that God is not true

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @Anoniem 26-2-2012, dit is jouw gedachte:
  God bestaat,
  want in de bijbel staat dat God bestaat
  en God zegt dat de bijbel waar is
  en dus bestaat God want God zegt dat zelf in de bijbel
  en de bijbel is godswoord en dus is het waar.
  (De bekende cirkelredeneringen van gelovigen)
  Zeer vermoeiend, om te discussiëren met lieden die oogkleppen op hebben.

  m.vr.gr.
  Necoma

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Als atheïstisch denker meen ik toch dat alle bovenstaande opmerkingen echt wetenswaardig nergens op slaan. Iedereen gelooft zijn eigen verhaal of dit nu "bewezen is of niet". Alle religies van de eeuwige jachtvelden tot en met Yin Yan en alles wat er geografisch tussenin zit, inclusief het geloof Evolutietheorie van Darwin, is een religie.
  Evolutie is gewoon een fantasie omdat er nog nooit iemand getuige van is geweest.
  Wetenschap statistiek/wiskunde: er is geen enkel bewijs (experiment dat herhaald kan worden) gevonden tot op heden dat uit chaos een geordend iets kan ontstaan, dus zeker het leven niet. Statistisch gezien is het bestaan van een God veel waarschijnlijker dan de evolutietheorie van Darwin: 50% (hij bestaat wel of niet) dat er een god is, maar de kans dat het leven uit niets is ontstaan is oneindig klein, dus wetenschappelijk niet aantoonbaar. Jullie visie is derhalve wetenschappelijk als volgt (wiskundig) te definiëren: IDIOOT GELOOF!

  Clipper

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Als atheïstisch denker..."
   Ik heb zo mijn twijfels. Over beide claims.

   het geloof Evolutietheorie van Darwin, is een religie
   Nope.

   "Evolutie is gewoon een fantasie omdat er nog nooit iemand getuige van is geweest."
   Ooggetuigen zijn nooit een voorwaarde geweest voor de wetenschap en worden zelfs beschouwd als één van de minst betrouwbare vormen van bewijs. Zie ook hier.

   " is geen enkel bewijs (experiment dat herhaald kan worden) gevonden tot op heden dat uit chaos een geordend iets kan ontstaan"
   IJs is meer geordend dan vloeibaar water, ontstaat op geheel natuurlijke wijze en is compleet reproduceerbaar. QED.

   "50% (hij bestaat wel of niet) dat er een god is"
   Wow. Ben jij er ook zo één die gelooft dat er een 50% kans is dat je de lotto wint - je wel of je wint niet?

   "de kans dat het leven uit niets is ontstaan is oneindig klein"
   Er is daarom ook praktisch niemand die dat beweert. Leven is ontstaan uit chemie.

   "Jullie visie is derhalve wetenschappelijk als volgt (wiskundig) te definiëren: IDIOOT GELOOF!"
   Ik geloof dat je niet helemaal begrijpt wat "wiskundig" betekent...

   Verwijderen
  2. Het is echt fijn om te horen dat wij dus kennelijk als christenen idioten zijn. Doet je goed. Jullie kunnen allemaal wel zo wijs doen maar het belangrijkste vergeten jullie en dat is dat je elkaar moet respecteren. Anders wordt het op aarde een nog groter zooitje.

   Verwijderen
  3. En ik verwacht graag een reactie terug.

   Caro

   Verwijderen
 17. Ach, en als we dan toch nuchter bezig zijn dan is het volgende argument ook correct:
  Diederik Stapel pleegde giga fraudes op wetenschappelijk terrein, deels samen met anderen (Roos Vonk). In de soft-sectoren (niet-natuurkunde) zoals archeologie zijn enorm veel fraudes bekend, maar nog lang niet alle!
  Dan natuurlijk de C14 methode toepassen op miljarden jaren geleden? 100% onbetrouwbaar dus. Wetenschapsdefinitie is al tegenstrijdig met echte kennis: iedere stelling die niet met andere kennis kan worden weerlegd is aannemelijk! Fantaseer maar lekker door miljarden jaren geleden iets te beweren: niemand kan iets tegenbewijzen zo lang geleden!

  Clipper

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "het volgende argument"
   Noem je dat een argument? Dit zijn meer een zootje los gerelateerde beweringen. Zelfs als ik probeer je argument wat te reconstrueren - "Wetenschappers pleegden fraude, dus is wetenschap niet te vertrouwen, dus evolutie is verzonnen" - dan nog is het een slecht argument. Ten eerste, het waren andere wetenschappers die de fraude ontdekten en aan het licht brachten. Het is juist die constante controle die wetenschap betrouwbaar maakt. Ten tweede, de conclusie dat evolutie verzonnen is volgt niet uit de zogenaamde onbetrouwbaarheid van wetenschappers. Het weerbericht is ook niet altijd betrouwbaar, maar dat wil niet zeggen dat je rustig je paraplu thuis kunt laten als ze zeggen dat het gaat regenen.

   "Dan natuurlijk de C14 methode toepassen op miljarden jaren geleden?"
   De enige die dat doen zijn creationisten die proberen te "bewijzen" dat C14 niet werkt. In de echte wereld wordt C14 daarvoor niet gebruikt, want het is algemeen bekend dat C14 alleen werkt op organische materie tot ongeveer 50.000 jaar oud. Voor oudere gesteenten worden andere methoden gebruikt, zoals U-Pb of K-Ar. Er bestaan vele van deze methoden, met elk hun eigen bereik - en omdat het bereik van elke methode overlapt met andere, kunnen ze tegen elkaar gevalideerd worden. Oh, en radioactief verval is zeer reproduceerbaar.

   "iedere stelling die niet met andere kennis kan worden weerlegd is aannemelijk!"
   Hoe kom je erbij dat de wetenschap zo werkt?

   Verwijderen
 18. Mooi werk, maar bij 71 past CB810 beter!

  BeantwoordenVerwijderen

Als je anoniem reageert, onderteken dan alsjeblieft je bericht ergens mee (hoeft uiteraard niet je echte naam te zijn), zodat we de verschillende "Anoniems" uit elkaar kunnen houden.